Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện của các điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản dịch vụ” hoặc “Thỏa thuận”) một cách cẩn thận.

Bằng cách gửi giọng hoặc mua giọng, nhấp vào “Tôi đồng ý”, ký một bản sao của Thỏa thuận này, ký một lệnh làm việc, tuyên bố công việc, dịch vụ hoặc thỏa thuận khác kết hợp các điều khoản của Thỏa thuận này, (“Thỏa thuận dịch vụ”). thành một mối quan hệ kinh doanh với Chợ Voice, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Điều quan trọng là phải đọc toàn bộ Thỏa thuận này. ĐIỀU KHOẢN CHÍNH THỨC, NÓ CUNG CẤP CÁC QUY ĐỊNH CÓ THỂ GIỚI HẠN QUYỀN CỦA BẠN. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả các thỏa thuận hiện tại và tương lai giữa bạn và Chợ Voice.

Thỏa thuận này điều chỉnh mối quan hệ giữa Chợ Voice và người dùng có thể là tổ chức giọng đọc hoặc giọng đọc cá nhân bán dịch vụ của họ (mỗi “Giọng đọc”) hoặc người mua dịch vụ giọng đọc thoại (“Khách hàng”) và, cùng với giọng đọc, “Người dùng”). Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, Người dùng phải ngừng việc sử dụng Dịch vụ của họ do Chợ Voice cung cấp (do thuật ngữ đó được định nghĩa bên dưới).

1. Dịch vụ:

Người dùng sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ khác nhau được cung cấp cho người dùng như một phần của dịch vụ trực tuyến Chợ Voice (“Dịch vụ”) theo thời gian, phù hợp với mức dịch vụ do Người dùng mua. Khách hàng có thể chọn nhận Dịch vụ tùy chỉnh từ Chợ Voice bằng cách tham gia Thỏa thuận dịch vụ sẽ kết hợp các Điều khoản dịch vụ này theo tham chiếu (các điều khoản trong số đó sẽ là tối quan trọng đối với các Điều khoản dịch vụ này trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn

2. Phí:

Người dùng sẽ thanh toán Chợ Voice phí chuẩn của nó được đặt ra trên trang website Chợ Voice (www.chovoice.vn) theo thời gian cho mức dịch vụ do Khách hàng chọn hoặc cấp độ thành viên được chọn bởi giọng đọc, hoặc nếu được áp dụng như được quy định trong Thỏa thuận dịch vụ. Chợ Voice có ​​thể thay đổi phí hoặc mức phí tiêu chuẩn của dịch vụ bất kỳ lúc nào, miễn là những thay đổi đó sẽ không áp dụng cho bất kỳ Thỏa thuận dịch vụ chưa thanh toán nào sau đó. Mỗi khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí Khách hàng đã đồng ý trả tiền cho mỗi công việc. Khách hàng sẽ thanh toán cho Chợ Voice: (a) phí đăng bài cho mỗi công việc giọng đọc giọng nói của công đoàn được đăng và (b) phí giao dịch cho mỗi công việc không phải công đoàn hoặc giọng đọc tự do được đăng, vì khoản phí đó được trích dẫn qua Chợ Voice theo thời gian. Để rõ ràng, công việc giọng đọc giọng nói của công đoàn sẽ bao gồm, không giới hạn, giọng đọc giọng nói sẽ được hoàn thành bởi một giọng đọc.

Tất cả các khoản phí sẽ được trả trước trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản. Trừ khi được Người dùng hướng dẫn khác, Dịch vụ định kỳ sẽ được tự động gia hạn cho Thời hạn tương đương với Thời hạn trước đó với thanh toán được Người dùng thanh toán cho Chợ Voice bằng cùng phương thức thanh toán như trước đây.

Bất kỳ khoản thanh toán nào không được thực hiện khi đến hạn sẽ phải chịu lãi suất hai phần trăm (2%) mỗi tháng được cộng dồn hàng tháng.

Thanh toán không được hoàn trả.

3. Dịch vụ thanh toán:

Tất cả các khoản thanh toán cho giọng đọc của Khách hàng cho công việc giọng đọc giọng nói phi công đoàn phải được thực hiện thông qua Chợ Voice. Tất cả các khoản thanh toán cho giọng đọc của Khách hàng cho công việc giọng đọc giọng nói của công đoàn phải được thực hiện thông qua cơ quan giọng đọc đó. Các khoản thanh toán cho việc mua công việc giọng đọc phi công đoàn được tổ chức bởi Chợ Voice cho đến khi giọng đọc cung cấp sản phẩm cho Khách hàng và Khách hàng xác nhận rằng công việc đã hoàn tất. Sau khi nhận được xác nhận như vậy, Chợ Voice sẽ thanh toán giọng đọc vào ngày thanh toán được lập lịch tiếp theo của nó.

Mỗi Người dùng đồng ý rằng họ sẽ không phá vỡ quy trình thanh toán của Chợ Voice hoặc tham gia vào mọi Hành vi bị Cấm. Theo mục đích của phần này của Thỏa thuận này, “Các hành vi bị nghiêm cấm” bao gồm (nhưng không giới hạn ở) những điều sau đây:

  • Liệt kê, hiển thị hoặc cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ trực tiếp nào cho Người dùng thông qua Dịch vụ.
  • Gửi đề xuất hoặc mời Khách hàng được xác định trên Chợ Voice để liên hệ, thuê, quản lý hoặc thanh toán cho Người dùng đó trực tiếp và không thông qua Dịch vụ Chợ Voice.
  • Chấp nhận đề xuất từ ​​hoặc thu hút giọng đọc giọng nói được xác định trên Chợ Voice để liên hệ, phân phối công việc giọng đọc giọng nói, hóa đơn hoặc nhận thanh toán của Người dùng khác trực tiếp và không thông qua Dịch vụ Chợ Voice.
  • Lập hóa đơn hoặc báo cáo trên Chợ Voice một hóa đơn hoặc số tiền thanh toán khác với số tiền đã thỏa thuận giữa Khách hàng và giọng đọc.

4. Thời hạn:

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi Người dùng đăng ký trên Chợ Voice hoặc thực hiện Thỏa thuận dịch vụ. Nếu Người dùng đã đăng ký, Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực và thay thế mọi Điều khoản dịch vụ hiện có trước đây khi Thỏa thuận này được đăng trên Chợ Voice. Thời hạn sẽ tiếp tục cho thời hạn được chỉ định tại thời điểm đăng ký, trừ khi được Người dùng gia hạn hoặc trừ khi được một bên chấm dứt khi được Thỏa thuận này cho phép. Nếu Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ bị chấm dứt, Chợ Voice sẽ cung cấp cho Người dùng 30 ngày để truy xuất bất kỳ tài liệu nào đã được đặt trên trang web Chợ Voice.

5. Quyền sở hữu:

Nội dung của trang web Chợ Voice thuộc sở hữu của và có bản quyền của Chợ Voice hoặc các bên đăng tải tài liệu và chứa nhãn hiệu thương mại của Chợ Voice và các trang khác. Tài liệu trên trang web Chợ Voice chỉ có thể được sao chép hoặc sao chép trong phạm vi được cho phép một cách rõ ràng. Chợ Voice không có quyền sở hữu đối với bất kỳ dữ liệu Người dùng, nhãn hiệu hoặc nội dung nào khác mà Người dùng đặt trên trang web Chợ Voice. Người dùng chỉ cấp phép cho Chợ Voice trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ.

6. Nhiệm vụ / Quyền sở hữu Sản phẩm Công việc Không Liên minh:

Đối với công việc giọng đọc giọng nói phi công đoàn, ngay lập tức khi chuyển giao hoặc tải lên bất kỳ công việc giọng đọc thoại nào (“Sản phẩm Công việc Không Liên minh”) thông qua Dịch vụ. đến Chợ Voice, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn phù hợp với bản quyền và tài sản trí tuệ khác trong hoặc liên quan đến Sản phẩm công việc phi liên hiệp của giọng đọc trên toàn thế giới, miễn phí tất cả các giấy phép, thế chấp, phí hoặc các trường hợp khác, trừ khi có thỏa thuận khác các bên bằng văn bản. giọng đọc từ bỏ quyền lợi đạo đức của họ trong Sản phẩm công việc phi công đoàn. Chợ Voice (bao gồm cả người được chuyển nhượng hoặc người được cấp phép) có thể sử dụng tác phẩm của giọng đọc mà không có sự hạn chế của giọng đọc và không có quyền phê duyệt của giọng đọc, tùy thuộc vào các hạn chế được nêu trong Đăng tuyển dụng. Sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ, Chợ Voice cấp cho Khách hàng quyền được Khách hàng bầu vào Sản phẩm Không phải Công việc cuối cùng có thể phân phối và, trong trường hợp mua quyền sở hữu và tất cả các quyền của Khách hàng, Chợ Voice chỉ định phân phối giọng đọc được chọn cho Khách hàng; được quy định trong mỗi trường hợp quyền hoặc nhiệm vụ đó bị giới hạn và tùy theo mục đích, mục đích, phạm vi và hạn chế (bao gồm, nếu có thể, loại sử dụng, quy mô thị trường và khoảng thời gian) được nêu trong Đăng tuyển dụng. Trong trường hợp Đăng tuyển dụng không chỉ định các hạn chế sử dụng, thì toàn bộ việc mua Sản phẩm không công đoàn được chỉ định. “Đăng công việc” nghĩa là mô tả áp dụng của dự án Khách hàng được đặt trên Dịch vụ.

7. Phân công sản phẩm làm việc của Liên minh:

Đối với công việc giọng đọc giọng nói của công đoàn, giữa Chợ Voice và giọng đọc, giọng đọc sẽ giữ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ công việc giọng đọc giọng nói của công đoàn hoàn thành nào.”) Mà nó gửi hoặc truyền đến hoặc hiển thị trên hoặc thông qua trang web Chợ Voice hoặc bất kỳ Dịch vụ nào khác, trong phạm vi mà giọng đọc có các quyền như vậy theo luật hiện hành. giọng đọc khác cấp cho Chợ Voice và Khách hàng áp dụng, độc quyền sử dụng Sản phẩm làm việc của Liên minh theo các điều khoản và điều kiện khác được thỏa thuận, bao gồm theo các điều khoản của bất kỳ Đăng tuyển dụng nào hoặc có thể được đồng ý bởi giọng đọc hoặc giọng đọc đại lý. Cơ quan giọng đọc hoặc giọng đọc có thể yêu cầu xóa Sản phẩm Làm việc của Liên minh bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các công cụ trên trang web Chợ Voice để làm như vậy; tuy nhiên, việc xóa như vậy sẽ tùy thuộc vào bất kỳ khoản trợ cấp giấy phép hiện hành nào liên quan đến Sản phẩm làm việc của Liên minh đó và nếu nó đã chia sẻ Sản phẩm Liên minh với Khách hàng thông qua trang web Chợ Voice, giọng đọc thừa nhận rằng Chợ Voice không kiểm soát được bất kỳ việc sử dụng sản phẩm Liên minh Công việc của bên đó. Hơn nữa, Giọng đọc thừa nhận rằng Sản phẩm Công việc Liên minh đã loại bỏ có thể tồn tại trong các bản sao lưu cho mục đích lưu trữ và nội bộ của Chợ Voice, bao gồm cả việc thực thi các điều khoản của Thỏa thuận này. Bằng cách cung cấp Sản phẩm Công việc của Union cho Chợ Voice, giọng đọc đại diện và đảm bảo rằng:

(a) Sở hữu Sản phẩm Công việc Liên minh đó hoặc có quyền cấp cho Chợ Voice quyền, giấy phép, quyền sử dụng vĩnh viễn, được cấp phép vĩnh viễn, có thể cấp phép, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền và bản quyền. , sao chép, xuất bản, phân phối, hiển thị công khai và thực hiện, định dạng lại, sửa đổi và xóa Sản phẩm Công việc của Liên minh chỉ với trang web và Dịch vụ của Chợ Voice (“Giấy phép”). Giấy phép này sẽ cho phép mỗi Người dùng của trang web Chợ Voice truy cập vào Sản phẩm Công việc của Liên minh như được cho phép thông qua chức năng của trang web Chợ Voice và theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Giấy phép này bao gồm quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh Sản phẩm Công việc của Liên minh để truyền, hiển thị hoặc phân phối nó qua mạng máy tính, trên nhiều phương tiện và thiết bị nhưng không cung cấp cho Chợ Voice quyền sử dụng Sản phẩm Công việc của Liên minh bên ngoài trang web Chợ Voice, trừ khi được dự tính bởi chức năng của trang web Chợ Voice và giọng đọc giữ bản quyền cho Sản phẩm Công việc của Liên minh và tuân thủ các điều khoản ở trên, quyền xóa nó khỏi trang web Chợ Voice bất kỳ lúc nào ;

(b) Sản phẩm Liên minh Công việc là chính xác và không bảo mật và việc gửi, truyền, đăng và sử dụng Sản phẩm Công việc của Liên minh trên trang web Chợ Voice không vi phạm bất kỳ luật hiện hành hoặc hạn chế hợp đồng hoặc quyền của bên thứ ba nào khác ( bao gồm, không giới hạn, quyền riêng tư, công khai và quyền sở hữu trí tuệ)

(c) Giọng đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm và Chợ Voice sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Sản phẩm Làm việc của Liên minh giọng đọc hoặc bất kỳ Sản phẩm Công việc Liên minh nào khác mà giọng đọc truy cập thông qua trang web Chợ Voice.

Quyền sở hữu của Giọng đọc trong Sản phẩm Công việc của Liên minh không trao bất kỳ quyền truy cập nào vào trang web Chợ Voice hoặc Dịch vụ cũng như bất kỳ quyền nào đối với Sản phẩm Công việc được lưu trữ bởi hoặc thay mặt cho Chợ Voice, ngoài quyền xóa Liên minh Công việc Sản phẩm từ trang web Chợ Voice như đã nêu trong tiểu mục 7 (a) ở trên.

8. Hỗ trợ:

Chợ Voice sẽ cung cấp hỗ trợ cho Người dùng để sử dụng Dịch vụ theo yêu cầu hợp lý. Hỗ trợ sẽ chủ yếu thông qua việc sử dụng các công cụ dựa trên web. Hỗ trợ không bao gồm bất kỳ thay đổi hoặc tùy chỉnh nào.

9. Chấm dứt dịch vụ:

(a) Chợ Voice có ​​thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ mà không cần thông báo khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây: (i) Người dùng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn; (ii) Người dùng không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bất kỳ Thỏa thuận dịch vụ nào, Nguyên tắc cộng đồng hoặc Nguyên tắc nội dung; (iii) Người dùng cố gắng chuyển nhượng, cấp phép phụ hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý của Chợ Voice; hoặc (iv) Người dùng gửi một bài tập phá sản hoặc bị phá sản và / hoặc phá sản, khi chỉ định người nhận cho tất cả hoặc tất cả tài sản hoặc tài sản của Người dùng, khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào hoặc chuyển nhượng lợi ích của chủ nợ hoặc trong tổ chức bởi Người dùng của bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào để thực hiện công việc kinh doanh của mình. Trong trường hợp Chợ Voice chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này theo Mục 9 (a) này, Người dùng hiểu và đồng ý rằng họ sẽ không được hoàn tiền hoặc trao đổi bất kỳ thời gian nào không được sử dụng Điều khoản hiện tại, mọi giấy phép hoặc phí, bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào được liên kết với Dịch vụ hoặc tài khoản của người dùng hoặc bằng cách khác.

(b) Chợ Voice có ​​thể chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ sau 5 ngày thông báo vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp Chợ Voice chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này theo Mục 9 (b) này, Người dùng sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại hoặc trao đổi cho bất kỳ thời gian không sử dụng nào trong Thời hạn hiện tại.

10. Trách nhiệm của người dùng:

Người dùng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động mà nó tiến hành khi sử dụng Dịch vụ. Người dùng sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Người dùng sẽ không sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bị cấm bởi Chợ Voice theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích bất hợp pháp hoặc không phù hợp; gửi thư rác; xử lý vi phạm an ninh; hacking; vi phạm quyền riêng tư; hoạt động gian lận; phân phối vi-rút hoặc mã độc hại khác; truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác mà không có sự cho phép thích hợp hoặc tài liệu khiêu dâm, phỉ báng, gian lận, vi phạm hoặc lạm dụng; bất kỳ truy cập trái phép, thay đổi, trộm cắp, tham nhũng hoặc phá hủy các tập tin, dữ liệu, thiết bị truyền dẫn hoặc thiết bị; hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức trang web Chợ Voice của người khác. Người dùng sẽ tuân theo bất kỳ chính sách nào được chấp nhận bởi Chợ Voice theo thời gian liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn Nguyên tắc cộng đồng.

Chợ Voice không thường xuyên theo dõi tất cả các tài liệu được đặt trên Dịch vụ, nhưng theo quyết định của mình có thể từ chối, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào vi phạm những điều nêu trên. Chợ Voice bảo lưu quyền từ chối bất kỳ Đăng Công việc được đề xuất hoặc đăng nào vì bất kỳ lý do gì.

Chợ Voice không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào (bao gồm mọi Đăng tuyển dụng) được Người dùng đặt trên Dịch vụ. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng họ sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ sự thiếu chính xác nào của bất kỳ tài liệu nào (bao gồm cả Đăng công việc) được Người dùng đặt trên Dịch vụ.

Chợ Voice có ​​thể giới hạn số lượng dung lượng lưu trữ được sử dụng bởi Người dùng cá nhân cho các tệp âm thanh nếu theo quyết định của mình số tiền được sử dụng quá mức.

Người dùng sẽ cung cấp Chợ Voice với thông tin liên hệ và thông tin thanh toán và cạnh tranh chính xác và cập nhật thông tin như vậy khi thay đổi. Quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ yêu cầu ID và mật khẩu đăng nhập. Trách nhiệm của người dùng là bảo vệ thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn, để sử dụng mật khẩu hiệu quả không dễ đoán hoặc có thể khám phá và giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu. Người dùng sẽ báo cáo với Chợ Voice ngay sau khi phát hiện ra bất kỳ sự thỏa hiệp nào của mật khẩu hoặc nghi ngờ việc sử dụng trái phép phần Dịch vụ dưới sự kiểm soát của nó. Chợ Voice sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do Người dùng gây ra do bất kỳ việc sử dụng trái phép quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ hoặc tài liệu Người dùng và Người dùng đồng ý rằng có thể chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh bởi Chợ Voice hoặc các tổn thất phát sinh những người khác như là kết quả của việc sử dụng trái phép đó.

11. Đại diện:

Trong trường hợp Người dùng là cơ quan giọng đọc cung cấp thông tin đăng ký thay mặt cho giọng đọc giọng nói cá nhân (nghĩa là bất kỳ diễn viên hoặc nghệ sĩ khác mà Người dùng đại diện hoặc đại diện cho Người dùng đó hoạt động), Người dùng đảm bảo và tuyên bố rằng nó có đầy đủ quyền đại diện cho giọng đọc thoại cá nhân đó, để cung cấp cho Chợ Voice thông tin đăng ký và mọi thông tin nhận dạng cá nhân khác của giọng đọc giọng nói cá nhân đó, bao gồm sự cho phép của cha mẹ / người giám hộ hợp lệ theo yêu cầu của pháp luật. Thỏa thuận này thay mặt cho Người dùng (bao gồm cả việc chuyển giao Sản phẩm Công việc và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ theo đó).

Trong trường hợp một giọng đọc giọng nói cá nhân trong độ tuổi đa số khuyên Chợ Voice rằng họ không còn được đại diện bởi cơ quan giọng đọc là Người dùng và người đã thiết lập hoặc duy trì một tài khoản hoặc Dịch vụ thay mặt giọng đọc giọng nói cá nhân, .com, theo quyết định của mình, hoặc là kiểm soát tài khoản đối với một cơ quan giọng đọc khác có tài khoản và / hoặc có quyền truy cập Dịch vụ hoặc chấm dứt tài khoản theo chỉ dẫn của giọng đọc giọng nói cá nhân. Nếu giọng đọc giọng nói cá nhân không thuộc độ tuổi đa số, trong những trường hợp này, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của giọng đọc cá nhân có thể tư vấn cho Chợ Voice rằng giọng đọc giọng nói cá nhân không còn được đại diện bởi giọng đọc nữa và Chợ Voice sẽ , theo quyết định của mình, hoặc kiểm soát tài khoản đối với một cơ quan giọng đọc khác có tài khoản và / hoặc có quyền truy cập Dịch vụ hoặc chấm dứt tài khoản, theo chỉ dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của giọng đọc giọng nói cá nhân.

12. Cấp độ dịch vụ:

Chợ Voice sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ của mình liên tục, tùy thuộc vào các yêu cầu bảo trì hợp lý và các vấn đề ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Chợ Voice. Chợ Voice có ​​thể thực hiện các thay đổi đối với trang web và / hoặc Dịch vụ của trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

13. Từ chối trách nhiệm bảo hành:

Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật, Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng”, “có tất cả các lỗi”, “có sẵn” và rủi ro duy nhất của Người dùng. Chợ Voice không đảm bảo rằng trang web hoặc Dịch vụ của mình là chính xác hoặc không có lỗi, rằng trang web hoặc Dịch vụ sẽ hoạt động không có sự cố hoặc không bị gián đoạn hoặc nó sẽ đáp ứng kỳ vọng của Người dùng. Chợ Voice không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa một cơ quan giọng đọc và giọng đọc giọng nói cá nhân, bất kỳ hai hoặc nhiều giọng đọc, hoặc giữa bất kỳ giọng đọc và Khách hàng nào. Tất cả các hoạt động như vậy, và bất kỳ sự thực thi, vi phạm, điều khoản, điều kiện, bảo đảm và đại diện nào liên quan đến hoạt động đó chỉ là giữa hai bên đó mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào của Chợ Voice.

Chợ Voice có ​​thể cung cấp các phần Dịch vụ của mình bằng các dịch vụ và phần mềm do các bên thứ ba cung cấp. Bất kể điều gì khác có trong Thoả thuận này, bảo đảm và trách nhiệm pháp lý của Chợ Voice đối với mọi vấn đề phát sinh từ các dịch vụ và phần mềm đó sẽ không vượt quá những gì được cung cấp cho Chợ Voice từ các bên thứ ba đó.

Chợ Voice cung cấp và tạo điều kiện cho trang web Chợ Voice, nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì được đặt trên trang web bởi Người dùng hoặc bên thứ ba.

Chợ Voice không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi bởi bất kỳ Người dùng nào đến trang web Chợ Voice, bao gồm mọi thông tin nhận dạng về bất kỳ Người dùng nào.

Bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với trang web Chợ Voice đều không thuộc quyền kiểm soát của Chợ Voice. Chợ Voice không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì trên các trang web được liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nội dung, liên kết đến các trang web khác, bất kỳ thay đổi nào đối với các trang web đó hoặc bất kỳ chính sách nào mà các trang web đó có thể có. Chợ Voice không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào nảy sinh giữa Người dùng và bên thứ ba đó. Chợ Voice cung cấp các liên kết dưới dạng tiện lợi và các liên kết đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của Chợ Voice về các trang web đó hoặc chủ sở hữu của chúng. Chợ Voice có ​​quyền loại bỏ các liên kết như vậy theo quyết định riêng của mình.

14. Hạn chế:

Tất cả các lời hứa của Chợ Voice đều có trong Thỏa thuận này (hoặc Thỏa thuận dịch vụ, nếu có). Ngoại trừ được quy định rõ ràng ở đây (hoặc trong Thỏa thuận dịch vụ, nếu có), không có lời hứa, điều kiện, xác nhận, cam kết, bảo đảm, đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào hoặc ngụ ý, (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý nào) hoặc điều kiện về chất lượng, hiệu suất, kết quả, tập thể dục cho mục đích cụ thể, khả năng bán, chất lượng có thể bán được, độ bền, tiêu đề, không vi phạm hoặc phát sinh theo quy định hoặc pháp luật khác hoặc từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng giao dịch) phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ.

Chợ Voice dựa vào những giới hạn này khi tham gia Thỏa thuận này và đặt phí của nó. Chúng là một phần cơ bản và thiết yếu trong sự sắp xếp của chúng ta, và áp dụng ngay cả khi thỏa thuận này đã thất bại trong mục đích cơ bản hoặc thiết yếu của nó hoặc bị vi phạm cơ bản.

15. Bồi thường:

Người dùng sẽ bồi thường Chợ Voice cho bất kỳ chi phí nào mà Chợ Voice có ​​thể phải chịu do vi phạm Thỏa thuận này của Người dùng, bao gồm, không giới hạn, tiền phạt, phí, chi phí pháp lý và lao động để điều tra và giải quyết.

16. Sửa đổi Thỏa thuận:

Chợ Voice có ​​thể sửa đổi Thoả thuận này theo thời gian, những thay đổi đó có hiệu lực sau khi Chợ Voice đăng phiên bản sửa đổi lên trang web của mình. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ và trang web Chợ Voice sau khi Chợ Voice đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này là sự đồng ý của Người dùng đối với bất kỳ thay đổi nào như vậy. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ và tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, anh ta, cô ấy hoặc người đó phải ngừng sử dụng trang web của Dịch vụ và / hoặc Chợ Voice ngay lập tức. Thỏa thuận này không thể được sửa đổi hoặc sửa đổi, ngoài việc thay đổi bằng văn bản, ngày tháng và được thực hiện bởi các bên. Nếu có cả phiên bản được thực thi và phiên bản nhấp của Thỏa thuận này, phiên bản được thực thi sẽ chi phối nếu các điều khoản khác nhau.

17. Luật điều chỉnh:

Thỏa thuận này sẽ được giải thích theo và được điều chỉnh bởi luật pháp của tỉnh Ontario, Canada, không bao gồm các xung đột về các điều khoản của luật và không bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng bán hàng quốc tế. Các bên theo đây trình lên thẩm quyền độc quyền của các tòa án tỉnh Ontario, Canada và bất kỳ bên nào đưa ra một hành động pháp lý hoặc tố tụng bất kỳ Bên nào khác phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ mang lại hành động pháp lý hoặc tố tụng tại tòa án của tỉnh Ontario, Canada.

18. Thông tin bí mật:

Thông tin bí mật là tất cả thông tin của một trong hai bên mà không được công chúng biết đến, dù là về kỹ thuật, kinh doanh hay bản chất khác (bao gồm, không giới hạn, bí mật thương mại, bí quyết và thông tin liên quan đến công nghệ, kinh doanh kế hoạch, tài sản, công nợ, triển vọng, tài chính, khả năng sản phẩm hoặc thiếu), được tiết lộ bởi một bên hoặc khác được người khác học trong quá trình giao dịch kinh doanh với bên kia và đã được xác định như là độc quyền và / hoặc bí mật hoặc bởi bản chất của hoàn cảnh xung quanh việc tiết lộ hoặc nhận được hợp lý phải được coi là độc quyền và / hoặc bí mật.

Thông tin bí mật sẽ không bao gồm (ngoại trừ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về cá nhân có liên quan đến luật riêng tư hoặc chính sách không cho phép tiết lộ): (a) bất kỳ Thông tin bí mật nào thuộc phạm vi công cộng tại thời điểm tiết lộ hoặc sau đó đi vào miền công cộng thông qua hành động của bên nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, có chủ ý hoặc không chủ ý; (b) bất kỳ Thông tin Bí mật nào mà bên nhận được có thể chứng minh là thuộc sở hữu của mình hoặc được biết trước khi nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ bên kia; (c) bất kỳ Thông tin bí mật nào được một bên khác tiết lộ cho bên nhận không vi phạm quyền của bên kia hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; và (d) bất kỳ Thông tin Bí mật nào bị pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án có thẩm quyền được tiết lộ.

Các bên sẽ (a) không sử dụng Thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích mà Thỏa thuận này dự tính; (b) không tiết lộ Thông tin Bí mật cho bất kỳ ai mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của bên tiết lộ, trong thời hạn của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ lúc nào sau đó; (c) xử lý, bảo tồn và bảo vệ Thông tin mật với ít nhất mức độ chăm sóc mà nó dành hoặc có khả năng cung cấp Thông tin bí mật của chính mình, bao gồm cả mọi nỗ lực hợp lý để tránh tiết lộ Thông tin bí mật đó cho bất kỳ bên thứ ba nào ; (d) tiết lộ Thông tin bí mật chỉ cho nhân viên hoặc nhà thầu phụ yêu cầu thông tin đó để thực hiện các nghĩa vụ của bên kia và tuân theo các nghĩa vụ bảo mật tương tự.

Danh tính của Khách hàng thường không phải là Thông tin bí mật. Nếu Khách hàng mong muốn danh tính của họ được coi là Thông tin Bí mật, họ phải thông báo cho Chợ Voice bằng văn bản. Mỗi giọng đọc đồng ý với anh ta, cô ấy hoặc họ sẽ xử lý danh tính của Khách hàng là Thông tin Bí mật khi được Chợ Voice thông báo bằng văn bản.

19. Quyền riêng tư:

Các bên sẽ xử lý mọi thông tin cá nhân do bên kia sở hữu mà họ có thể truy cập theo Thỏa thuận này theo yêu cầu theo luật riêng tư hiện hành và chính sách bảo mật của mỗi bên vì nó tồn tại theo thời gian. Chính sách bảo mật của Chợ Voice có ​​sẵn tại đây. Không bên nào sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân đó theo bất kỳ cách nào ngoại trừ theo hướng dẫn của bên kia, trong phạm vi cần thiết để thực hiện Thỏa thuận này hoặc theo các quyền được cá nhân cấp. Chợ Voice sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp với độ nhạy của thông tin cá nhân để bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu Chợ Voice hợp đồng phụ bất kỳ phần nào của các nghĩa vụ của nó dưới đây, nó sẽ thu được các nghĩa vụ hợp đồng tương tự như phần này từ nhà thầu phụ.

20. Mối quan hệ:

Tất cả các thông báo bắt buộc, hoặc thông báo có thể được cung cấp theo Thỏa thuận này, phải được lập thành văn bản và sẽ được cung cấp hợp lệ nếu thông báo được gửi cho người nhận bằng thư chuyển phát nhanh, thư bảo đảm hoặc thư xác nhận hoặc e- thư, nếu đến Chợ Voice đến địa chỉ được liệt kê trên phần liên hệ của trang web Chợ Voice và nếu cho Người dùng đến địa chỉ được nêu trên hồ sơ của nó. Mọi thông báo được gửi theo cách thức được cung cấp trong tài liệu này sẽ được coi là đã nhận được: khi được gửi hoặc nếu bằng e-mail ngày làm việc đầu tiên sau ngày nhận được.

21. Thỏa thuận trước:

Thỏa thuận này (và bất kỳ Thỏa thuận dịch vụ nào nếu có) chứa tuyên bố đầy đủ và độc quyền về thỏa thuận giữa các bên và thay thế tất cả thỏa thuận trước đó và đương thời, đơn đặt hàng, hiểu, đề xuất, thương lượng, đại diện hoặc bảo đảm dưới mọi hình thức dù bằng văn bản hay bằng miệng. Không có đại diện bằng miệng hoặc bằng văn bản nào không được nêu rõ trong Thỏa thuận này (và mọi Thỏa thuận dịch vụ nếu có) là ràng buộc đối với một trong hai bên.

22. Sự tồn tại:

Các điều khoản của Thỏa thuận này liên quan đến Thông tin bí mật, nhiệm vụ, giới hạn, quyền riêng tư và hạn chế sử dụng sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này. Các phần khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ theo bản chất của chúng nên tồn tại sau khi chấm dứt được xác nhận để tồn tại.

23. Bất khả kháng:

Không bên nào chịu trách nhiệm về việc thiếu sót hoặc trì hoãn việc thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới đây gây ra bởi một sự kiện ngoài sự kiểm soát hợp lý của nó. Thời gian thực hiện nghĩa vụ bị trì hoãn sẽ được kéo dài thêm một thời gian hợp lý, miễn là các khoản thanh toán sẽ không bị trì hoãn.

24. Thông báo:

Tất cả các thông báo bắt buộc, hoặc thông báo có thể được cung cấp theo Thỏa thuận này, phải bằng văn bản và được cung cấp hợp lệ nếu thông báo được gửi cho người nhận bằng thư chuyển phát nhanh, thư bảo đảm hoặc thư xác nhận hoặc e- thư, nếu đến Chợ Voice đến địa chỉ được liệt kê trên phần liên hệ của trang web Chợ Voice và nếu cho Người dùng đến địa chỉ được nêu trên hồ sơ của nó. Mọi thông báo được gửi theo cách thức được cung cấp trong tài liệu này sẽ được coi là đã nhận được: khi được gửi hoặc nếu bằng e-mail ngày làm việc đầu tiên sau ngày nhận được.

Cập nhật lần cuối: Thỏa thuận này được sửa đổi lần cuối vào ngày 11 tháng 11 năm 2018.